• ພະຍາດຮ້າຍທີ່ມາກັບການ “ກິນດິບ”

ໂດຍ: Admin Mahason 22 ກັນຍາ 2020 (09.13 ນ.) Read : 281

     ເຖິງແມ່ນວ່າໃນສະໄໝກ່ອນ ພວກເຮົາຈະນິຍົມບໍລິໂພກຊີ້ນດິບກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກຍັງບໍ່ມີໄຟໃຊ້ ແຕ່ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາມີຄົບທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄຟແກັດ ແລະໄຟຟ້າ ເຊິ່ງສາມາດປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ສຸກໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາບໍ່ຄວນຮັບປະທານອາຫານດິບ ເນື່ອງຈາກອາຫານດິບເຕັມໄປດ້ວຍເຊື້ອພະຍາດ,ແມ່ທ້ອງ ແລະສິ່ງອັນຕະລາຍຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເປັນພະຍາດ ແລະມີອາການຜິດປົກກະຕິ ຈົນອາດຈະເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້. 
     “ລາບ” ເປັນອາຫານທີ່ພວກເຮົານໍາເອົາເຄື່ອງໃນຂອງສັດ ມາຟັກ ຫຼືຊອຍເປັນຕ່ອນລະອຽດ ເພື່ອນໍາໄປເຮັດເປັນອາຫານ ເຊິ່ງມີທັງແບບສຸກ ແລະແບບດິບ ລວມທັງເຄິ່ງສຸກເຄິ່ງດິບ. ແຕ່ການກິນອາຫານດິບໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດນໍາພະຍາດຮ້າຍຈາກສັດມາສູ່ຄົນໄດ້. ພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ຈາກການກິນຊີ້ນດິບ ໂດຍສະເພາະຈໍາພວກງົວ, ຄວາຍ... ສູ່ຄົນເຮົາ ມີຫຼາຍຊະນິດ ໄດ້ແກ່: 
1. ແອນແທຼັກ: ຖ້າຫາກເຮົາກິນຊີ້ນທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດນີ້ເຂົ້າໄປ ຈະເກີດການຕິດແອນແທຼັກໃນທາງເດີນອາຫານ, ເກີດອາການຮາກອອກເປັນເລືອດ, ຖ່າຍໜັກຮຸນແຮງ... ຖ້າຫາກເປັນຮ້າຍແຮງກໍອາດຈະເຖິງຂັ້ນຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ແລະເສຍຊີວິດໄດ້. 
2. ໄຂ້ສະໝອງອັກເສບຫູດັບ: ຈາກເຊື້ອສະເຕັບໂຕຄໍຄັດ ຊູອິດ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປ ແລະເຊື້ອເຂົ້າສູ້ຮ່າງກາຍ ມັນຈະຂຶ້ນໄປທີ່ເຫຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງ ແລະຕິດເຊື້ອໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ມີໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ລະເມີ, ສັບສົນ... ຖ້າຮັກສາບໍ່ທັນກໍອາດຈະຕາຍໄດ້ ຫຼືຖ້າຮັກສາທັນກໍມັກຈະມີອາການຫູໜວກຖາວອນ ເນື່ອງຈາກການອັກເສບຂອງເສັ້ນປະສາດການໄດ້ຍິນ. 
3. ແມ່ທ້ອງທຼິຄິໂນຊິດສ໌: ຖ້າບອກວ່າແມ່ທ້ອງທໍາມະດາ ຄົນເຮົາອາດຈະຮູ້ຮຶກເສີຍໆ ແຕ່ແມ່ທ້ອງຊະນິດນີ້ ເມື່ອມັນໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຮ່າງກາຍເຮົາແລ້ວ ຈະຟັກຕົວອອກມາແລ້ວຂະຫຍາຍໄປສູ່ກ້າມເນື້ອສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກເຈັບປວດຕົນຕົວຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະໃນກໍລະນີທີ່ມັນແຜ່ໄປເຖິງຫຼອດລົມ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້ ແລະເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ. 
4. ພະຍາດຕິດເຊື້ອທາງເດີນອາຫານ: ເຈັບທ້ອງ, ປວກຮາກ, ບາງຄົນອາດຈະຖ່າຍເປັນເລືອດ... ຖ້າຫາກມັນມີອາການຮ້າຍແຮງ ຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ກໍອາດຈະເສຍຊີວິດໄດ້. 
5. ພະຍາດໝາວໍ້: ຖ້າຫາກເຮົານໍາເອົາງົວ ຫຼືຄວາຍ ທີ່ຕາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດມາກິນ ອາດຈະໄປຖືກໂຕທີ່ມັນຕາຍເພາະຖືກໝາກັດກໍເປັນໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນຊອຍຊີ້ນ, ຄົນເຮັດອາຫານ ແລະຄົນທີ່ກິນດິບ ກໍອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອນີ້ກໍເປັນໄດ້. ຖ້າຫາກໃຜຕິດເຊື້ອຊະນິດນີ້ຂໍບອກໄວ້ເລີຍວ່າ ຕາຍຢ່າງດຽວ. 
6. ບລູເຊວໂລຊິດສ໌: ພະຍາດແທ້ງຕິດຕໍ່ ເປັນພະຍາດທີ່ສໍາຄັນໃນສັດ ເພາະເຮັດໃຫ້ແທ້ງລູກໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ອາດຈະພົບບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ເວລາເປັນຈະຂ້ອນຂ້າງລໍາບາກ ເພາະອາການຈະຄ້າຍຄືເປັນໄຂ້ ແຕ່ຫາສາເຫດບໍ່ພົບ ເຊິ່ງອາດຈະມີໄຂ້,ປວກຕາມຕົນໂຕ, ປວດຕາມຂໍ້, ນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງ, ເປັນຝີໃນຕັບ ແລະມ້າມ ກວ່າຈະຫາພົບ ແລະຮັກສາໄດ້ ກໍອາດຈະຕ້ອງໄດ້ນອນຢູ່ໂຮງໝໍຫຼາຍເດືອນສົມຄວນ. 
     ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເຮົາຢາກກິນລາບງົວ ຫຼືຄວາຍດິບ ຫຼືເລືອດແປງເປັດດິບ ກໍຕ້ອງເລືອກສັດທີ່ບໍ່ເປັນພະຍາດ ເຊິ່ງທາງດຽວທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ກໍຄື ເປັນສັດທີ່ເຮົາລ້ຽງເອງ ແລະໝັ່ນຊັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າມັນຈະບໍ່ມີພະຍາດ. ແຕ່ທາງທີ່ດີແນະນໍາໃຫ້ກິນສຸກຈະດີກວ່າ. ຂໍ້ມູນ: Sanook.comທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ