• ຂ່າວດີ ລັດຈະກຳນົດ ເອົາລະຫວ່າງວັນທີ 25-30 ຂອງທຸກເດືອນ ເປັນມື້ຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ໂດຍ: Admin Mahason 30 ມັງກອນ 2019 (10.20 ນ.) Read : 1,285

     ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ໂດຍໃນຮ່າງຄຳແນະນໍາດັ່ງກ່າວທະນາຄານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈະຕ້ອງໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-30 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງແນະນໍາ ກ່ຽວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນແຕ່ລະເດືອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ທັງເປັນການຫຼີກລຽງການຄອງຄອຍໃນແຕ່ລະວັນວ່າເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍຈະອອກວັນທີໃດຂອງແຕ່ລະເດືອນ. ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ຖືເອົາເປັນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງ ກ່າວ, ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບສະແດງອອກບາງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານໃນແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຮັບເງິນເດືອນໄວ, ບາງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຊ້າ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງມີບາງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຍັງປະກອບເອ ກະສານເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນເປັນງວດ. ສະນັ້ນ, ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອຫັນເອົາວຽກງານການເບີກຈ່າຍເງິນ ເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
     ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງກວດກາເອກະສານລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ສົ່ງເອກະສານ ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍໄປຈ່າຍຢູ່ທະນາຄານເປັນແຕ່ລະວັນ, ຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 24-30 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ທະນາຄານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຕ້ອງໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-30 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ. ທັງນີ້, ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ທີ່ມາ: ລາວ 360 ອົງສາ
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ